Gå til hoved-indhold

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Salgs- og leveringsbetingelserne for Jyden Workwear A/S, Skelagervej 379B, 9000 Aalborg, CVR.Nr. 27362389, herefter kaldet JW, skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde - medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

ORDREBEKRÆFTELSE
Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved JW´s skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er JW berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra JW. LEVERINGSBETINGELSER Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010 EXW JW, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. JW kan, afhængig af omstændighederne, bistå med afsendelse af de ordrede produkter, hvis dette er skriftligt aftalt med JW i den konkrete sag og sker på kundens regning.

LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE
Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. JW er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig. Hvis levering ikke er sket inden for 14 dage fra aftalt levering, skal leveringen alene anses for forsinket, hvis kunden har sendt JW en skriftlig rykker, og levering ikke er sket inden for 7 dage fra JW´s modtagelse af rykkeren.

EJENDOMSFORBEHOLD
JW forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

PRISER
JW´s priser er anført i DKK eller anden valuta dog altid ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. JW vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspri s.

BETALING
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til JW ske mod faktura og er forfalden netto kontant ved levering med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 1%per måned fra forfaldstidspunktet. JW må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for JW som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

MANGELSINDSIGELSER OG BEFØJELSER
Alle indsigelser om mangler skal indgives skriftligt og skal modtages af JW senest 8 dage efter levering eller - i tilfælde af forsinkelse - forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 3 måneder efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra JW. Ved konstatering af mangler kan JW ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller 2 nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for JW svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den mangelfulde del af ordren.

FORCE MAJEURE
JW skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import - og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for JW´s direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, JW, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

PRODUKTANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
JW er ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af JW’s produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret i det omfang, dette følger af lovgivningen. JW er dog uanset ovenstående ikke ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, driftstab, tidstab, tab af overskud eller nogen anden form for tab.

PERSONDATA
I forbindelse med gennemførelse af kundens ordre kan der ske behandling af personoplysninger som led i opfyldelse af kontrakten. Kundens personoplysninger vil i nogle tilfælde blive videregivet til andre selvstændige dataansvarlige, som fx fragtfirma, for at virksomheden kan opfylde ordren. Personoplysninger behandles med fornøden sikkerhed og opbevares kun så længe, det er nødvendigt. Der henvises til JW’s persondatapolitik, som er tilgængelig på JW’s hjemmeside.

LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved en dansk domstol i retskredsen for JW hovedkontor. Selv hvis JW har indledt retssag mod kunden, må JW på ethvert tidspunkt vælge at indbringe tvisten for en voldgiftsret ved det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark / Slagelse, og sproget for voldgiftssagen skal være dansk. Voldgiftssagen og kendelsen skal uden tidsbegrænsning være fortrolige. Det er aftalt, at der ikke kan ske nogen form for appel af kendelsen vedrørende et juridisk spørgsmål til en domstol.